Privātuma politika

1. Ievads

VSIA "Daugavpils teātris” (turpmāk – Pārzinis), reģ.nr. 41503037608, adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401,  kontaktinformācija e-pasts: office@daugavpilsteatris.lv , tālrunis: +371 65426321, tīmekļa vietnē www.daugavpilsteatris.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs) vai radīti, Pārzinim veicot savas funkcijas.Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski).

2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts pda@daugavpilsteatris.lv, vai uzņēmuma oficiālā pasta adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401. Izmantojot šo kontaktinformāciju, uz e-pastu, vai ar vēstuli uz uzņēmuma oficiālo adresi (ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”), var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par Pārziņa veikto personu datu apstrādi.

3. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai sagatavotu un noslēgtu, vai izpildītu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu. Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

4. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas:
• Identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, fotoattēls,
• Kontaktu dati: e-pasta vai pasta adrese, tālruņa numurs,
• Maksājumu dati: bankas rekvizīti,
• Vietnes apmeklējuma tehniskie dati: IP adrese, autorizācijas dati, auditācijas pieraksti,
• Iesūtītā ziņojuma vai vēstules saturs,
• Publicētie viedokļi, utt.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

Vietnes Lietotāju personu datus apstrādā Pārziņa darbinieki, kuri veic tiešos pienākumus - sagatavo, noslēdz un administrē pakalpojumu sniegšanas līgumus, pakalpojumu sniegšanu un norēķinus.

Lietotāju datiem piekļūst arī tīmekļa vietnes uzturētājs (Apstrādātājs - ārpakalpojuma sniedzējs), kurš, saskaņā ar līgumu, stingri ievēro Pārziņa norādījumus attiecībā uz personas datu apstrādi.

6. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas:
• Pārziņa bijušie, esošie, potenciālie klienti, tīmekļa vietnes apmeklētāji,
• Pārziņa darbinieki: Pārziņa vadītāji, speciālisti, tīmekļa vietnes administrētāji,
• Izrāžu aktieri, mākslinieki,
• Režisori, teātra kritiķi, teātra  žurnālisti
• Apstrādātāja (tīmekļa vietnes uzturētāja) darbinieki.

7. Datu nodošana ārpus Latvijas

Pārziņa tīmekļa vietne www.daugavpilsteatris.lv  izvietota uzņēmuma Amazon.com, Inc serverī, kas atrodas ASV, Sietlā. Pārziņa e-pasta serveris izvietots uzņēmuma Google LLC serverī, kas atrodas ASV. Saskaņā ar EK adekvātuma lēmumu par Datu aizsardzības ietvaru, kas stājās spēkā 2023. gada 11. jūlijā, ASV uzņēmumi, kas iekļauti adekvātuma sarakstā, nodrošina adekvātu un ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām atbilstošu personas datu apstrādi.

Pārliecināties par uzņēmuma Amazon.com, Inc. atbilstības statusu, kā arī, iepazīties ar viņu privātuma politiku var šajā saitē: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Pārliecināties par uzņēmuma Google LLC atbilstības statusu, kā arī, iepazīties ar viņu privātuma politiku var šajā saitē: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Citām starptautiskajām organizācijām personas dati netiek nodoti.

8. Datu glabāšanas ilgums

Tīmekļa vietnē dati tiek glabāti atbilstoši apstrādes nolūkam:
• Pārziņa vadītāju, speciālistu kontaktu dati – pastāvīgi, aktualizēti (saziņai),
• Izrāžu aktieru, mākslinieku dati – kamēr attiecīgā izrāde ir repertuārā un vēl trīs mēneši (mārketinga nolūkos),
• Izrāžu aktieru un mākslinieku saņemto balvu un atzinību vēsturiskie dati – pastāvīgi (teātra popularizēšanai un vēsturisko sasniegumu atspoguļošanai)
• Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēš vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām, vēsturiskajam pārskatam jeb arhīvam).

Tīmekļa vietnē publicētie dati glabājas atbilstoši to apstrādes nolūkam.

9. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

10. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi.