Mērķi un pārskati

Valsts SIA "Daugavpils teātris" statūti
Informācija par Valsts SIA "Daugavpils teātris" valdi
Valsts SIA "Daugavpils teātris" organiztoriskā struktūra
Valsts SIA "Daugavpils teātris" komercdarbības veidi saskaņā ar uzņēmuma statūtiem
Valsts SIA "Daugavpils teātris" vispārējie stratēģiskie mērķi
​Valsts SIA "Daugavpils teātris" valdes locekļu atbildības sadalījums un struktūrvienību vadība
Valsts SIA "Daugavpils teātris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2023. - 2027. gadam
Valsts SIA "Daugavpils teātris" vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. - 2027. gadam
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Līgums un Vienošanās "Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu"
Daugavpils pilsētas domes Līgums par finansējuma izlietošanu
Valsts SIA "Daugavpils teātris" atalgojuma principi un darba algas sadalījums pa amatu grupām
Informācija par sasauktajām Valsts SIA "Daugavpils teātris" dalībnieku sapulcēm 2023. gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2023. gada 3. mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2023. gada 6. mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2023. gada 9. mēnešu pārskats
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2023. gada 12. mēnešu pārskats
Informācija par sasauktajām Valsts SIA "Daugavpils teātris" dalībnieku sapulcēm 2023. gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2023. gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2023. gada nefinanšu un finanšu mērķi
Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 2023.gadā
Valsts SIA "Daugavpils teātris" 2023. gada pārskats
Neatkarīgu revidentu ziņojums